BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

 

Số:          /KH-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày     tháng     năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề

cho sinh viên đại học, cao đẳng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Thực hiện Quyết định số 806/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng.

Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy năm học 2017 - 2018 của Nhà trường.

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2018, cụ thể như sau:

 Thời gian tổ chức (dự kiến)

- Luyện tập: Từ 20/6/2018 đến 28/6/2018

- Kiểm tra, đánh giá: Từ 02/7/2018 đến 06/7/2018

Đối tượng tham gia kiểm tra, đánh giá

- Sinh viên đại học công nghệ khóa 9 bao gồm các lớp: ĐK KHMT9, ĐK CNTT 9A, ĐK CNTT 9B, , ĐK KTĐ 9, ĐK Đ ĐT 9A, ĐK Đ ĐT 9B, ĐK ĐKTĐ 9, ĐK CTM 8, ĐK Ô tô 9, ĐK CK 9.

- Sinh viên cao đẳng kỹ thuật khóa 18 bao gồm các lớp: CK CNTT 18, CK KTĐ 18, CK ĐĐT 18, CK ĐTĐ 18, CK ÔTÔ 18, CK CTM 18.

- 02 sinh viên không đạt yêu cầu khi tham gia kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề đợt 2 năm 2016.

- Một số sinh viên các lớp đại học ĐS8, ĐK8, ĐLC 9; cao đẳng CK 17… không đăng ký tham gia kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề năm 2017.

Nghề tổ chức kiểm tra, đánh giá

Sinh viên đại học, cao đẳng thuộc các ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà trường đăng ký kiểm tra, đánh giá theo các nghề tương ứng dưới đây:

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

ở trình độ đại học, cao đẳng

Nghề kiểm tra, đánh giá

kỹ năng thực hành

1

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ ô tô

2

Công nghệ chế tạo máy

Cắt gọt kim loại

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí/Công nghệ hàn

Hàn

4

Công nghệ kỹ thuật điện

Điện công nghiệp

5

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Điện tử công nghiệp

6

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa/Công nghệ tự động

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

7

Tin học ứng dụng/Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính

Quản trị mạng máy tính hoặc

Lập trình máy tính

 

Tổ chức thực hiện

Các khoa chuyên môn

Thông báo, đôn đốc sinh viên thuộc đối tượng bắt buộc làm đơn đăng ký tham gia kiểm tra, đánh giá theo mẫu quy định; Nhận đơn đăng ký của sinh viên; Lập danh sách sinh viên tham gia kiểm tra, đánh giá gửi về Trung tâm Thực hành (đ/c Thủy tiếp nhận) trước ngày 21/5/2018.

Cử giảng viên, giáo viên tham gia Ban Giám khảo thuộc các nghề do Khoa quản lý; Tiểu ban Giám sát; Tiểu ban Hỗ trợ kỹ thuật (có thông báo sau).

Phối hợp với Trung tâm Thực hành cử giảng viên, giáo viên có uy tín, có năng lực tham gia bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên tham gia kiểm tra, đánh giá (Nếu sinh viên có nhu cầu bồi dưỡng). Thời gian bồi dưỡng từ ngày 20/6/2018 đến 28/06/2018.

Phòng Đào tạo

Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia kiểm tra, đánh giá gửi về Trung tâm Thực hành trước ngày 21/5/2018.

Trung tâm Thực hành

Gửi kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề đến các đơn vị liên quan và các lớp sinh viên tham gia kiểm tra, đánh giá trước ngày 18/3/2018.

Phối hợp với các Khoa chuyên môn tổ chức lựa chọn đề kiểm tra, đánh giá trước ngày 10/4/2018.

Lập dự trù vật tư phục vụ kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề theo các đề lựa chọn trước ngày 25/05/2018

Lập danh sách sinh viên dự kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề trình Hiệu trưởng phê duyệt. Gửi danh sách về Phòng KT - TC trước ngày 10/6/2018.

Đề xuất thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 20/6/2018.

Phối hợp với các đơn vị trong trường đề xuất thành phần các Tiểu ban Giám khảo, Tiểu ban Giám sát, Tiểu ban Hỗ trợ kỹ thuật trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 20/6/2018.

Phối hợp với các Khoa chuyên môn, phòng KT - TC tổ chức luyện tập cho sinh viên đăng ký dự kiểm tra, đánh giá từ ngày 20/6/2018 đến ngày 26/6/2018.

Chuẩn bị các phòng thực hành phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá; Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư, dụng cụ theo yêu cầu của đề kiểm tra, đánh giá xong trước ngày 30/6/2018.

- Chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá xong trước ngày 28/6/2018.

- Phục vụ quá trình kiểm tra, đánh giá theo quy định. Soạn thảo các quyết định có liên quan đến quá trình kiểm tra, đánh giá: quyết định phê duyệt danh sách thí sinh tham gia kiểm tra, đánh giá, quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt 1 năm 2018; Ban Giám khảo; Tiểu ban Giám sát; Tiểu ban Thư ký; Tiểu ban Hỗ trợ kỹ thuật.

Phòng Kế toán - Tài chính:

Phối hợp với các đơn vị dự trù kinh phí phục vụ kiểm tra, đánh giá.

Phối hợp với Phòng TB - VT trong việc mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá.

Thu kinh phí tham gia kiểm tra, đánh giá; kinh phí ôn luyện của sinh viên từ 10/6/2018 đến 16/6/2018.

Thanh toán theo quy định của Nhà trường.

Phòng Thiết bị - Vật tư

Tổ chức mua vật tư, dụng cụ theo quy định của Nhà trường.

Bàn giao vật tư, công cụ, dụng cụ cho Trung tâm Thực hành trước ngày 20/6/2018.

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Đăng tải Kế hoạch kiểm tra, đánh giá; Quyết định công nhận và cấp chứng chỉ, danh sách sinh viên đạt và không đạt trong kỳ kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề đợt 1 năm 2018 trên Website Nhà trường

Yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

 

 

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thế Mạnh

 

Phản hồi về bài viết “Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: