BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

 

 

Số 56/KH-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Nam Định, ngày 08 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ

kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học đợt 1 năm 2020

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

 

Thực hiện Quyết định số 806/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học.

Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy năm học 2019-2020 của Nhà trường;

Căn cứ Thông báo số 135/TB-ĐHSPKTNĐ ngày 21/5/2020 của Hiệu trưởng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc Kết luận Hội nghị điều chỉnh Kế hoạch học kỳ II và tổ chức học kỳ hè năm học 2019-2020;

Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau:

I. Thời gian tổ chức (dự kiến)

- Luyện tập: Từ 03/8/2020 đến 07/8/2020

- Kiểm tra, đánh giá: Từ 10/8/2020 đến 13/8/2020

II. Đối tượng tham gia kiểm tra, đánh giá

- Sinh viên đại học công nghệ khóa 11 bao gồm các lớp: ĐK CNTT 11, ĐK HTĐ 11, ĐK KTĐ 11, ĐK ĐĐT 11, ĐK ĐKTĐ 11, ĐK CTM 11, ĐK ÔTÔ 11, ĐK CK 11. 01 sinh viên không đạt yêu cầu khi tham gia kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề đợt 2 năm 2019.

- Một số sinh viên các lớp đại học ĐK 10, ĐS 10… không đăng ký tham gia kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề năm 2019.

Nghề tổ chức kiểm tra, đánh giá

Sinh viên đại học thuộc các ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà trường đăng ký kiểm tra, đánh giá theo các nghề tương ứng dưới đây:

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

ở trình độ đại học

Nghề kiểm tra, đánh giá

kỹ năng thực hành

1

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ ô tô

2

Công nghệ chế tạo máy

Cắt gọt kim loại

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Hàn

4

Công nghệ kỹ thuật điện

Điện công nghiệp

5

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Điện tử công nghiệp

6

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa/Hệ thống điện

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

7

Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính

Quản trị mạng máy tính hoặc

Lập trình máy tính

 

III. Tổ chức thực hiện

1. Các Khoa chuyên môn

- Thông báo, đôn đốc sinh viên thuộc đối tượng bắt buộc làm đơn đăng ký tham gia kiểm tra, đánh giá theo mẫu quy định; Nhận đơn đăng ký của sinh viên;Lập danh sách sinh viên tham gia kiểm tra, đánh giá gửi về Trung tâm Thực hành (đ/c Khải tiếp nhận) trước ngày 13/7/2020.

- Cử giảng viên, giáo viên tham gia Ban Giám khảo thuộc các nghề do Khoa quản lý; Tiểu ban Giám sát; Tiểu ban Hỗ trợ kỹ thuật (có thông báo sau).

- Phối hợp với Trung tâm Thực hành cử giảng viên, giáo viên có uy tín, có năng lực tham gia bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên tham gia kiểm tra, đánh giá (Nếu sinh viên có nhu cầu bồi dưỡng). Thời gian bồi dưỡng từ ngày 03/8/2020 đến 07/8/2020.

2. Phòng Đào tạo

Lập danh sách sinh viên đã hoàn thành các học phần thực hành theo chương trình đào tạo và gửi về Trung tâm Thực hành trước ngày 27/7/2020.

3. Trung tâm Thực hành

- Gửi kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề đến các đơn vị liên quan và các lớp sinh viên tham gia kiểm tra, đánh giá trước ngày 09/7/2020.

- Phối hợp với các Khoa chuyên môn tổ chức lựa chọn đề kiểm tra, đánh giá trước ngày 15/7/2020.

- Lập dự trù vật tư, dụng cụ phục vụ kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề theo các đề lựa chọn trước ngày 15/7/2020

- Lập danh sách sinh viên dự kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề, gửi danh sách về Phòng Kế toán - Tài chính trước ngày 29/7/2020.

- Đề xuất thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 03/8/2020.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường đề xuất thành phần các Tiểu ban Giám khảo, Tiểu ban Giám sát, Tiểu ban Hỗ trợ kỹ thuật trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 03/8/2020.

- Phối hợp với các Khoa chuyên môn, phòng Kế toán - Tài chính tổ chức luyện tập cho sinh viên đăng ký dự kiểm tra, đánh giá từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020.

- Chuẩn bị các phòng thực hành phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá; Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư, dụng cụ theo yêu cầu của đề kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề xong trước ngày 03/8/2020.

- Chuẩn bị văn phòng phẩm phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá xong trước ngày 06/8/2020.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Soạn thảo quyết định công nhận và cấp chứng chỉ cho thí sinh đạt yêu cầu; danh sách thí sinh không đạt yêu cầu trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tổ chức in ấn chứng chỉ (theo mẫu quy định) cho các sinh viên đạt yêu cầu trình Hiệu trưởng phê duyệt. Cấp phát chứng chỉ theo quy định của Nhà trường.

- Đăng tải Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề; Quyết định công nhận và cấp chứng chỉ, danh sách sinh viên đạt và không đạt trong kỳ kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề đợt 1 năm 2020 trên Website Nhà trường.

4. Phòng Kế toán - Tài chính:

- Phối hợp với Trung tâm Thực hành dự trù kinh phí phục vụ kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề.

- Phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị trong việc mua sắm vật tư, dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề.

- Tổ chức thu kinh phí tham gia kiểm tra, đánh giá; kinh phí ôn luyện của sinh viên từ 27/7/2020 đến 03/8/2020.

- Thanh toán theo quy định của Nhà trường.

5. Phòng Quản trị - Thiết bị

- Tổ chức mua vật tư, dụng cụ theo quy định của Nhà trường.

- Yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

 

 

Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Phản hồi về bài viết “Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
- - 25/09/2020