TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm
đề tài

Thành viên

Thời gian
 th.hiện

1

Nghiên cứu đề xuất phương pháp dạy thực hành theo năng lực thực hiện - triển khai ứng dụng tại một số cơ sở dạy nghề Tỉnh Nam Định

TS. Nguyễn Ngọc Hùng

ThS. Đinh Gia Huân

2011-2012

Phản hồi về bài viết “Danh sách đề tài cấp Tỉnh”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: