BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

 

 

Số:   /KH-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Nam Định, ngày  tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

 

 
   

Thực hiện Kế hoạch giảng dạy năm học 2020 - 2021, Nhà trường tổ chức cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

- Nhóm 1: Sinh viên liên thông đại học K12, K13, Cao đẳng K22.

- Nhóm 2: Sinh viên đại học K12, K13, K14; liên thông đại học K14.

- Nhóm 3: Sinh viên đại học K15.

* Ghi chú:

- Sinh viên LTĐH K12, K13, K14 có thể đăng ký học thêm các học phần với các lớp đại học K12, K13, K14, K15.

- Sinh viên được phép đăng ký học vượt, học nâng điểm, học lại và học bù theo quy định.

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

TT

Đăng ký

Thời gian đăng ký

Hình thức

đăng ký

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

1

Học phần chính khóa (các học phần theo học kỳ trong CT đào tạo)

14/12/2020 ÷

23/12/2020

28/12/2020 ÷

06/01/2021

04/01/2021 ÷

13/01/2021

Qua mạng Internet

2

Học vượt, học nâng điểm, học lại và học bù

25/12/2020 ÷

27/12/2020

08/01/2021 ÷

10/01/2021

15/01/2021 ÷

17/01/2021

Qua mạng Internet

3

Điều chỉnh

28/12/2020 ÷

31/12/2020

11/01/2021 ÷

15/01/2021

18/01/2021 ÷

22/01/2021

Bằng văn bản

4

Rút bớt học phần

04/01/2021 ÷

15/01/2021

18/01/2021 ÷

30/01/2021

25/01/2021 ÷

05/02/2021

Qua mạng Internet

 

* Ghi chú:

Nhà trường không giải quyết đăng ký cho những sinh viên không thực hiện trong thời gian đăng ký theo Kế hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo

          - Xếp thời khóa biểu.

          - Phối hợp với các khoa có ngành đào tạo hướng dẫn sinh viên đại học K12 đăng ký đồ án tốt nghiệp theo Kế hoạch tốt nghiệp.

          - Rà soát, kiểm tra quá trình đăng ký khối lượng học tập của sinh viên.

          - Lập bảng kết quả đăng ký học tập của sinh viên.

          - Báo cáo tình hình đăng ký của sinh viên; Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất kịp thời xử lý các sinh viên đăng ký không theo quy định.

2. Các khoa có ngành đào tạo

a) Chỉ đạo cán bộ quản lý lớp:

          - Phổ biến và hướng dẫn sinh viên thực hiện theo Kế hoạch như sau:

          + Sử dụng tài khoản cá nhân đăng ký khối lượng học tập.

          + Đăng ký học các học phần chính khóa; học vượt, học nâng điểm, học lại, học bù; rút bớt học phần qua mạng Internet. Riêng điều chỉnh đăng ký thực hiện bằng văn bản (Mẫu M03-ĐKTC).

          + Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp theo mẫu (M01-ĐKTC).

          + Nội dung các Điều 10, Điều 11 và Điều 12 theo Quyết định số 13/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 08/01/2014 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ đối với sinh viên các lớp đại học. Nội dung các Điều 20, Điều 21 theo Quyết định số 98/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 16/01/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy theo phương thức tích lũy tín chỉ đối với các lớp cao đẳng.

          + Lập kế hoạch học tập cá nhân theo chương trình đào tạo.

* Thời gian phổ biến cho sinh viên trước ngày 10/12/2020.

          - Sử dụng tài khoản cá nhân để kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký, điều chỉnh, rút bớt khối lượng học tập của sinh viên, kể cả sinh viên chậm tiến độ học tập.

          - Tổng hợp mẫu (M03-ĐKTC) gửi về khoa.

- Tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp (M01-ĐKTC) và gửi về khoa.

b) Gửi về Phòng Đào tạo:

- Bảng điều chỉnh khối lượng đăng ký (M03-ĐKTC) ngay sau khi kết thúc thời gian điều chỉnh của mỗi nhóm.

- Danh sách tổng hợp sinh viên làm đồ án tốt nghiệp (M02-ĐKTC) trước ngày 28/01/2021.

3. Phòng Công tác Sinh viên

          - Rà soát, kiểm tra và hoàn chỉnh dữ liệu danh sách sinh viên toàn Trường trên phần mềm trước ngày sinh viên đăng ký học tập theo Kế hoạch.

          - Phối hợp với các khoa có ngành đào tạo đôn đốc Cán bộ quản lý lớp và sinh viên thực hiện Kế hoạch.

4. Trung tâm Thực hành

          - Đảm bảo hệ thống mạng, máy chủ, máy tính hoạt động tốt, liên tục.

          - Đảm bảo an toàn và sao lưu dữ liệu máy chủ theo ngày.

5. Phòng Kế toán - Tài chính

          Thông báo thời gian thu học phí cụ thể cho từng khoá và tổ chức thu học phí theo quy định.

6. Phòng Quản trị - Thiết bị

          Chuẩn bị phòng học theo đề nghị của cán bộ quản lý lớp để tổ chức phổ biến và hướng dẫn cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập.

          Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện thì Trưởng đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Giám hiệu (qua phòng Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Xuân Thảnh

 

Tài liệu đính kèm

M01_DKTC

M02_DKTC

M03_DKTC