Xem chi tiết: Biên bản kiểm tra điều kiện thực tế đề án mở ngành đào tạo công nghệ sư phạm