KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016

          Thực hiện Kế hoạch giảng dạy năm học 2015 - 2016, Nhà trường tổ chức cho học viên, sinh viên đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

- Nhóm 1: Sinh viên đại học K7, K8, K9; cao đẳng K16.

- Nhóm 2: Sinh viên đại học K10, ĐHLT K9, cao đẳng K18.

- Nhóm 3: Sinh viên cao đẳng K17.

- Sinh viên ĐHLT K8 đăng ký học cùng các lớp đại học K7, K8, K9, K10.

* Ghi chú:

- Sinh viên ĐHLT K9 có thể đăng ký học thêm các học phần với các lớp đại học K7, K8, K9, K10.

- Sinh viên được phép đăng ký học vượt, học nâng điểm, học lại và học bù theo quy định.

- Nhà trường đăng ký học tập cho các học viên lớp thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí nhập học năm 2015.

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

TT

Đăng ký

Thời gian đăng ký

Hình thức

đăng ký

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

1

Học phần chính khóa (các học phần theo học kỳ  trong chương trình đào tạo)

  25/12/2015 ÷

  31/12/2015

  25/01/2016 ÷

  01/02/2016

17/3/2016 ÷

22/3/2016

Qua mạng Internet

2

Học vượt, học nâng điểm, học lại và học bù

  02/01/2016 ÷

  05/01/2016

  03/02/2016 ÷

   06/02/2016

  24/3/2016 ÷

  27/3/2016

Qua mạng Internet

3

Điều chỉnh

06/01/2016 ÷

11/01/2016

22/02/2016 ÷

27/02/2016

28/3/2016 ÷

30/3/2016

Bằng văn bản

4

Rút bớt học phần

12/01/2016 ÷

17/01/2016

29/02/2016 ÷

05/3/2016

01/4/2016 ÷

04/4/2016

Qua mạng Internet

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo    

            - Xếp thời khóa biểu.

- Đăng ký khối lượng học tập cho các học viên lớp thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí nhập học năm 2015.

            - Phối hợp với các khoa có ngành đào tạo hướng dẫn sinh viên đại học công nghệ K7 đăng ký đồ án tốt nghiệp theo Kế hoạch tốt nghiệp.

            - Rà soát, kiểm tra quá trình đăng ký khối lượng học tập của sinh viên.

            - Lập bảng kết quả đăng ký học tập của sinh viên.

2. Các khoa có ngành đào tạo

a) Chỉ đạo cố vấn học tập:

            - Phổ biến và hướng dẫn sinh viên thực hiện theo Kế hoạch như sau:

            + Sử dụng tài khoản cá nhân đăng ký khối lượng học tập.

            + Đăng ký học các học phần chính khóa; học vượt, học nâng điểm, học lại, học bù; rút bớt học phần qua mạng Internet. Riêng điều chỉnh đăng ký thực hiện bằng văn bản (Mẫu M03-ĐKTC).

            + Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp theo mẫu (M01-ĐKTC).

            + Nội dung các Điều 10, Điều 11 và Điều 12 theo Quyết định số 13/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 08/01/2014 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

            + Lập kế hoạch học tập cá nhân theo chương trình đào tạo.

* Thời gian phổ biến cho sinh viên trước ngày 22/12/2015 đối với nhóm 1, trước ngày 22/01/2016 đối với nhóm 2, trước ngày 15/03/2015 đối với nhóm 3 (gửi lịch về khoa trước khi thực hiện).

            - Sử dụng tài khoản cá nhân để kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký, điều chỉnh, rút bớt khối lượng học tập của sinh viên.

            - Tổng hợp mẫu (M03-ĐKTC) gửi về khoa.

- Tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp (M01-ĐKTC) và gửi về khoa.

b) Gửi về Phòng Đào tạo:

- Bảng điều chỉnh khối lượng đăng ký (M03-ĐKTC) ngay sau khi kết thúc thời gian điều chỉnh của mỗi nhóm.

- Danh sách tổng hợp sinh viên làm đồ án tốt nghiệp (M02-ĐKTC) trước ngày 05/01/2016.

3. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

            - Rà soát, kiểm tra và hoàn chỉnh dữ liệu danh sách sinh viên toàn Trường trên phần mềm trước ngày sinh viên đăng ký học tập theo Kế hoạch.

            - Phối hợp với các khoa có ngành đào tạo đôn đốc cố vấn học tập và sinh viên thực hiện Kế hoạch.

4. Phòng Thiết bị - Vật tư

            - Đảm bảo hệ thống mạng, máy chủ, máy tính hoạt động tốt, liên tục.

            - Đảm bảo an toàn và sao lưu dữ liệu máy chủ theo ngày.

5. Phòng Kế toán - Tài chính

            Thông báo thời gian thu học phí cụ thể cho từng khoá và tổ chức thu học phí theo quy định.

6. Phòng Hành chính - Quản trị

            Chuẩn bị phòng học theo đề nghị của cố vấn học tập để tổ chức phổ biến và hướng dẫn cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập.

            Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện thì phản ánh kịp thời về Ban Giám hiệu (qua phòng Đào tạo) để giải quyết./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đặng Quyết Thắng

 

Xem chi tiết thông báo tại đây

Phản hồi về bài viết “Thông báo kế hoạch đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2015 – 2016”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: