Thông báo về việc đăng ký may trang phục bảo hộ lao động năm 2018