cost of abortion pill

abortion pill reversal

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 35/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 20 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký may trang phục bảo hộ lao động năm 2017

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ, Nhà trường Thông báo việc đăng ký may trang phục bảo hộ lao động năm 2017, như sau:

1. Đối tượng đăng ký

Cán bộ giảng dạy thực hành nghề, nhân viên điện nước; Sinh viên các lớp Đại học chính quy K11, Cao đẳng K19, Cao đẳng nghề K10 thuộc các khoa Cơ khí, Điện - Điện tử và Công nghệ thông tin.

2. Thủ tục

- Đối với cán bộ giảng dạy thực hành: Các khoa và Trung tâm Thực hành lập danh sách cán bộ giảng dạy thực hành của đơn vị mình (theo mẫu 02 đính kèm) và gửi về Phòng Thiết bị - Vật tư  (bà Như tiếp nhận).

- Đối với sinh viên

+ Lớp trưởng hoặc cán bộ lớp lập danh sách sinh viên của lớp (theo mẫu 01 đính kèm); xin xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm hoặc Cố vấn học tập và Phòng Công tác HSSV; Riêng các lớp CĐN K10 lớp trưởng, cán bộ lớp lập danh sách theo 2 mẫu (01 và 04).

+ Nộp danh sách đăng ký may trang phục BHLĐ năm 2017 (đã có xác nhận) tại phòng Thiết bị - Vật tư (cô Như tiếp nhận).

Nhận thủ tục đăng ký đối với CBGD trước 02/3/2017; đối với sinh viên trước ngày 15/3/2017.

Ghi chú: Số liệu về chiều cao, cân nặng, cỡ giầy của từng cá nhân ghi trong bản đăng ký là cơ sở để may trang phục bảo hộ lao động, yêu cầu ghi đầy đủ, chính xác.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện đúng nội dung Thông báo này./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Văn Khiêm

Tải danh sách mẫu tại đây.