Quyết định công nhận tốt nghiệp số 39 ngày 20/01/2020