Quyết định công nhận tốt nghiệp số 38 ngày 20/01/2020