Thực hiện Quy định tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-ĐHSPKTNĐ, ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; từ học kỳ 2 năm học 2013-2014, Nhà trường thực hiện quản lý điểm bằng phần mềm quản lý đào tạo. Việc tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

1. Cán bộ giảng dạy phải nhập điểm quá trình (định kỳ), điểm các bài kiểm tra thực hành trực tiếp trên phần mềm hoặc import từ file exel theo Hướng dẫn ở Phụ lục 1 kèm theo Thông báo này.

2. Thư ký - Giáo vụ các khoa, bộ môn GD TC-QP phải cập nhật danh sách SV không đủ điều kiện dự thi và in danh sách thi từ dữ liệu trên phần mềm; nhập điểm thi kết thúc học phần (đối với các khoa: LLCT, NN, SPKT, KHCB, bộ môn GDTC-QP) trên phần mềm.

3. Để thuận tiện cho việc sử dụng phần mềm, các khoa và bộ môn Giáo dục TC-QP căn cứ vào Chương trình môn học thống kê số bài kiểm tra của từng học phần thực hành, số bài kiểm tra định kỳ của các môn học, mô đun theo mẫu ở Phụ lục 2.
            4. Tổ chức thực hiện:

- Phòng KT&ĐBCL phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm cho lãnh đạo các khoa và thư ký giáo vụ khoa, thông báo tài khoản truy cập của CBGD đến từng đơn vị.

- Lãnh đạo các khoa, bộ môn GD TC - QP thông báo và hướng dẫn cách nhập điểm cho CBGD trong khoa, trường hợp cần thiết có thể nhờ cán bộ của đơn vị tư vấn giúp đỡ; thống kê số bài kiểm tra định kỳ (theo Phụ lục 2) gửi văn bản và file về phòng KT & ĐBCL trước ngày 5/6/2014.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên hệ với phòng KT&ĐBCL để bàn bạc, giải quyết.

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc quản lý điểm, nhập điểm trên phần mềm quản lý đào tạo”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
gjoPmzFV - smithio34ga2s514@yahoo.com - 19/04/2022