buscopan

buscopan beerotor.de

Thực hiện Kế hoạch biên soạn ngân hàng câu hỏi thi năm học 2013-2014 và chuẩn bị biên soạn ngân hàng câu hỏi thi năm học 2014-2015, Nhà trường yêu cầu:

            1. Đối với các khoa:

- Chỉ đạo hoàn thành các bộ NHCHT đã có kế hoạch biên soạn trong học kỳ 2, năm học 2013-2014, hồ sơ gửi về phòng KT&ĐBCL trước ngày 10/7/2014.

            - Đăng ký kế hoạch biên soạn NHCHT trong năm học 2014-2015 (theo mẫu), gửi về phòng KT&ĐBCL trước ngày 30/6/2014.

            2. Phòng KT&ĐBCL đôn đốc việc thực hiện; phối hợp với các khoa, xây dựng kế hoạch biên soạn NHCHT năm học 2014-2015, trình Ban Giám hiệu trước ngày 15/7/2014.

            Yêu cầu các ông, bà Trưởng khoa và Trưởng phòng KT&ĐBCL thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này.

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc hoàn thành ngân hàng câu hỏi thi học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 xây dựng kế hoạch biên soạn ngân hàng câu hỏi thi năm học 2014-2015”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: