BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:          /KH-ĐHSPKTNĐ

Nam Định, ngày       tháng      năm 2017

KẾ HOẠCH KIỂM TRA LẦN 2

CHO SINH VIÊN CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ

Thực hiện Kế hoạch giảng dạy năm 2016 - 2017, Nhà trường ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra lần 2 các môn học, mô-đun học kỳ II năm học 2015 - 2016 cho sinh viên các lớp CĐN – K9, học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên các lớp CĐN – K8 và K10, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

Sinh viên Cao đẳng nghề thuộc một trong các trường hợp sau:

- Điểm kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun lần 1 chưa đạt.

          - Đủ điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun lần 1 nhưng chưa dự kiểm tra và có lý do hợp lệ theo quy định.

II. THỜI GIAN: Từ 06/3/2017 đến 19/3/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các khoa và bộ môn trực thuộc

          - Gửi danh sách sinh viên dự kiểm tra (ghi rõ dự thi lần 1 hoặc lần 2) về Phòng Đào tạo; dự trù vật tư, thiết bị phục vụ kiểm tra (nếu có) về Trung tâm Thực hành trước 22/02/2017.

- Phối hợp với Phòng KT&ĐBCL tổ chức và thực hiện kiểm tra, chấm kiểm tra, lên điểm theo kế hoạch và quy chế.

- Làm các thủ tục thanh toán theo quy định.

2. Phòng Kế toán - Tài chính: Phối hợp với các đơn vị thanh quyết toán theo quy định.

3. Phòng Đào tạo

          - Tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện dự kiểm tra.

          - Sắp xếp lịch kiểm tra.

          - Phối hợp với các đơn vị thực hiện thanh toán.

          - Kiểm tra thực hiện Kế hoạch.

4. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

          Phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc tổ chức: lập đề kiểm tra, coi kiểm tra, chấm kiểm tra, lên điểm tổng kết môn học, mô-đun.

5. Trung tâm Thực hành

          - Chuẩn bị các điều kiện về vật tư, thiết bị cho kiểm tra các mô-đun trên cơ sở đề xuất của các khoa.

          - Phối hợp với Phòng Đào tạo sắp xếp phòng kiểm tra mô-đun.

6. Phòng Công tác học sinh, sinh viên

         Phối hợp với các khoa chuyên môn chỉ đạo GVCN phổ biến Kế hoạch tới sinh viên và đôn đốc sinh viên dự kiểm tra theo lịch.

7. Phòng Hành chính - Quản trị: Chuẩn bị phòng kiểm tra lý thuyết.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Giám hiệu (qua Phòng Đào tạo) để giải quyết./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

 

 

 

Phản hồi về bài viết “Kế hoạch kiểm tra lần 2 cho sinh viên các lớp cao đẳng nghề”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2018?