Lịch thi kết thúc học phần HK2 năm học 2015-2016_Các lớp tín chỉ CK18, ĐH10_Số 01