Phản hồi về bài viết “Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp ĐL HTĐ 12 hình thức vừa làm vừa học và sinh viên các lớp CĐN hệ chính quy diện thi lại”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: