Tên đề tài luận văn

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt gia công khi tiện thép 40Cr trên máy tiện CNC MASCUT AC 1840

Họ và tên học viên

Trần Văn Thắng

Cán bộ hướng dẫn luận văn

TS. Trần Văn Khiêm

 

Xem chi tiết