xalatan

xalatan

TT

Lớp sinh viên

Thông tin về Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp

Họ và tên

SĐT liên hệ

Địa chỉ email

1

ĐK - KT 9A

Nguyễn Thị Thu Trang

0936 631084

trangnguyennute09@gmail.com

2

ĐK - KT 9B

Nguyễn Thị Thu Trang

0936 631084

trangnguyennute09@gmail.com

3

ĐK - QTKD 9

Nguyễn Thị Thu Trang

0936 631084

trangnguyennute09@gmail.com

4

ĐK - KT 10

Nguyễn Thị Phương Dung

0945512171

dungspkt79@gmail.com

5

ĐK - QTKD 10

Nguyễn Thị Phương Dung

0945512171

dungspkt79@gmail.com

6

ĐK - KT 11

Trần Thị Khánh Linh

0915898385

khanhlinh.spktnd@gmail.com

7

ĐK - QTKD 11

Trần Thị Khánh Linh

0915898385

khanhlinh.spktnd@gmail.com

8

ĐK - KT 12

Nguyễn Thị Thơm

0979315786

nguyenthithomdhtm@gmail.com

9

ĐK - QTKD 12

Nguyễn Thị Thơm

0979315786

nguyenthithomdhtm@gmail.com

10

ĐHLT - KT 10

Đỗ Thùy Linh

0902188114

dothuylinh81@gmail.com

11

ĐHLT - KT 11A

Nguyễn Thị Thơm

0979315786

nguyenthithomdhtm@gmail.com

12

ĐHLT - KT 11B

Nguyễn Thị Phương Dung

0945512171

dungspkt79@gmail.com

13

ĐHLT-KT 11 C

Đỗ Thùy Linh

0902188114

dothuylinh81@gmail.com

14

CK-KT 18

Phạm Anh Bình

0912644784

anhbinhpham@yahoo.com

15

CK - QTKD 18

Phạm Anh Bình

0912644784

anhbinhpham@yahoo.com

16

CĐN - KTDN 9

Hà Minh Ngọc

0982769009

hangocspkt@gmail.com