Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng, tổ chức thực hiện trương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Nhiệm vụ chung:

- Xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực chuyên môn của khoa, bộ môn theo quy định và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

- Nghiên cứu, đề xuất việc mở và duy trì ngành, nghề đào tạo thuộc lĩnh vực kinh tế;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan về việc liên hệ và tổ chức cho sinh viên đi thực tập, trải nghiệm thực tế;

- Chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn;

- Biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu phục vụ dạy học. Phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức nghiên cứu; cải tiến phương pháp dạy học;

- Đế xuất mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và các thiết bị khác theo quy định;

- Thực hiện công tác giáo vụ khoa theo quy định; làm thủ tục đề nghị thanh toán chế độ cho cán bộ giảng dạy, kiêm giảng, thỉnh giảng thuộc đơn vị quản lý theo quy định hiện hành;

- Phối hợp với Phòng công tác HSSV và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, giáo dục SV, công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập;

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kinh tế theo nhu cầu xã hội.

- Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giảng dạy;

- Lập kế hoạch thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, viên chức và nhân viên theo phân cấp quản lý;

- Quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, nguyên tắc và có hiệu quả theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Địa chỉ liên hệ

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 

Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định

Tel:                 0228. 3632 538

Email:            khoakinhte.skn@moet.edu.vn

 

Phản hồi về bài viết “Chức năng - Nhiệm vụ khoa Kinh tế”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804