Bộ máy quản lý

* Ban lãnh đạo khoa

 

- Phó trưởng khoa:

Ths. Phạm Thị Lê Hoa

Tel: 0983156780

Email: hoaphamle06@gmail.com

Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Tel: 0945512171

Email: dungspkt79@gmail.com

* Bộ môn Quản trị kinh doanh

 

- Phó trưởng bộ môn:

Ths. Bùi Quốc Việt

Tel: 0973050355

Email: buiquocviet.spktnd@gmail.com

* Bộ môn Kế toán Tài chính

 

- Phó trưởng bộ môn:

Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Tel: 0945512171

Email: dungspkt79@gmail.com

- Phó trưởng bộ môn:

Ths. Lê Thị Hồng Tâm

Tel: 0914597735

Email: lethihongtam0106@gmail.com

* Công tác giáo vụ khoa

CN. Trần Thị Bích

Tel: 0987915868

Email: tranbichkhoakt@gmail.com

Đội ngũ cán bộ giảng dạy

Khoa Kinh tế hiện nay có 16 cán bộ giảng viên và 01 giáo vụ khoa. Trong đó có 03 tiến sĩ, 11 thạc sĩ (04 đang làm NCS), 03 cử nhân.

- Đội ngũ cán bộ giảng viên phân theo từng bộ môn:

+ Bộ môn Quản trị kinh doanh: 02 tiến sĩ, 05 thạc sĩ (có 02 GV đang làm NCS).

+ Bộ môn Kế toán - Tài chính: 01 tiến sĩ, 06 thạc sĩ (có 02 GV đang làm NCS), 02 cử nhân.

Trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy Khoa Kinh tế được thể hiện trong biểu đồ sau:

Phản hồi về bài viết “Bộ máy quản lý, nhân sự khoa Kinh tế”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: