Tên đề tài luận văn

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ hàn hồ quang điện cực lõi thuốc (FCAW) đến ứng suất và biến dạng của mối hàn giáp mối một phía trong chế tạo vỏ tàu thủy

Họ và tên học viên

Hoàng Tiến Đạt

Cán bộ hướng dẫn luận văn

TS. Hoàng Long
TS. Vũ Văn Ba

 

Xem chi tiết