BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

 

Số: … …/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày ….. tháng ..... năm 2017

                                                                             

THÔNG BÁO

Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018

 

            Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Phòng Đào tạo xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018, đề nghị các đơn vị truy cập vào trang Website của Nhà trường http://www.nute.edu.vn (tại mục: Đào tạo -> Biểu đồ kế hoạch -> Dự thảo Kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018) để nhận được bản Dự thảo Kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018. Trên cơ sở Dự thảo, các đơn vị đóng góp ý kiến tập trung vào một số nội dung sau:

          1. Tiến độ chương trình đào tạo;

          2. Tính logic của các môn học, mô-đun, học phần;

          3. Sử dụng hiệu quả các phòng lý thuyết, thực hành và thí nghiệm;

          4. Bố trí sắp xếp cán bộ giảng dạy hợp lý, đúng quy định;

          5. Sinh viên có điều kiện học lại, học bù, học nâng điểm và tham gia các hoạt động khác.

          Ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 05/5/2017 (đ/c Chu Hoàng Hà tiếp nhận).

          Yêu cầu các Ông/Bà trưởng đơn vị liên quan triển khai thực hiện Thông báo này./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

Tải chi tiết thông báo tại đây

Tải Dự thảo Kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: