1) Quản lý giảng viên, nhân viên; lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, phân công công tác, đánh giá cán bộ viên chức và nhân viên theo phân cấp quản lý.

            2) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn được giao quản lý theo quy định và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch giảng dạy - học tập chung của Trường.

            3) Xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

            4) Chủ động tổ chức nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

            5) Thường xuyên cập nhật nội dung quy định mới bổ sung vào chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, lý luận chính trị đối với sinh viên.

            6) Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật cho CBVC, LĐHĐ và sinh viên.

            7) Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn; tổ chức viết đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ dạy học; phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức nghiên cứu và cải tiến phương pháp dạy học.

            8) Đề xuất nhu cầu mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ dạy học, nghiên cứu khoa học và quản lý theo quy định.

            9) Thực hiện công tác giáo vụ khoa theo quy định; làm thủ tục đề nghị thanh toán chế độ cho cán bộ giảng dạy, kiêm giảng, thỉnh giảng thuộc đơn vị quản lý theo quy định hiện hành.

            10) Phối hợp với Phòng Công tác SV và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, giáo dục SV, công tác cố vấn học tập.

            11) Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giảng dạy.

            12) Soạn thảo các văn bản liên quan đến khoa; báo cáo, hướng dẫn, thông báo, kế hoạch, …

            13) Quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, nguyên tắc và có hiệu quả theo quy định.

            14) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.