1) Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của khoa, bộ môn theo quy định và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

2) Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ;    

3) Chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn;

4) Biên soạn các tài liệu phục vụ dạy học; phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học;

5) Đề xuất mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ dạy học, nghiên cứu khoa học và các thiết bị khác theo quy định;

6) Thực hiện công tác giáo vụ khoa theo quy định; làm thủ tục đề nghị thanh toán chế độ cho cán bộ giảng dạy, kiêm giảng, thỉnh giảng thuộc đơn vị quản lý theo quy định hiện hành;

7) Phối hợp với Phòng Công tác HSSV và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, giáo dục SV, công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập;

8) Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giảng dạy;

9) Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, quản lý, phân công công tác, đánh giá cán bộ viên chức và nhân viên thuộc đơn vị theo phân cấp quản lý;

10) Quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, nguyên tắc và có hiệu quả theo quy định;

11) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?