STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Mã số

Cấp

1

 Pháp luật đại cương

ThS. Vũ Thị Phương Dung

CT2006-06-03

Trường

2

Ứng dụng phần mềm Microsoft PowerPoint trong giảng dạy một số khái niệm Triết học Mác-Lênin trong Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

GVC. Nguyễn Mạnh Hùng

CK2007-06-01

Trường

3

Thiết kế bài giảng theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Lê Quỳnh Lan

KC2010-08-01

Trường

4

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Vũ Thị Phương Dung

KC2011-08-01

Trường

5

Xây dựng tài liệu, hỗ trợ tự học môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Mai Văn Thao

KC2012-08-01

Trường

6

Tập bài giảng Luật Kinh tế

ThS. Lê Thu Hà

TB2013-08-01

Trường

7

Phát triển kỹ năng đọc giáo trình, tài liệu tham khảo các môn lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Trần Thị Thùy Ninh

KC2014-08-01

Trường

8

Tập bài giảng Pháp luật đại cương

ThS. Đặng Thị Thu Phương

TB2015-08-01

Trường

9

Tài liệu hỗ trợ dạy – học học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Phần 1”

ThS. Nguyễn Thành Nam

TK2015-08-02

Trường

10

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên vào việc giáo dục sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Trần Thị Ngọc

KC2016-08-01

Trường

11

Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học học phần “ Đường lối cách mạng của Đảng cộng Sản Việt Nam” ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

ThS. Lê Quỳnh Lan

KC2018-08-01

Trường

12

Quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với pháp nhân thương mại phạm tội

ThS. Đặng Thị Thu Phương

Số 16/2019

Tạp chí tòa án nhân dân

 
 

Phản hồi về bài viết “Hoạt đông nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Lý luận chính trị”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: