1. ThS. Lê Quỳnh Lan: Trưởng Khoa kiêm Trưởng BM Tư tưởng Hồ Chí Minh    

2. ThS. Vũ Thị Phương Dung: Phó trưởng Khoa kiêm Trưởng BM Khoa học Mác-Lênin 

Hiện nay Khoa Lý luận chính trị có 10 cán bộ giảng dạy; các cán bộ giảng dạy đều có trình độ Thạc sỹ.