Hiện nay, Khoa Lý luận chính trị có 09 cán bộ giảng dạy

TT

Họ và tên

Ghi chú

1

ThS. Vũ Thị Phương Dung

Bí thư CB, Phó trưởng khoa

2

ThS. Đặng Thị Thu Phương

Giảng viên, Chủ tịch CĐBP

3

ThS. Trần Thị Ngọc

Giảng viên, kiêm thư ký - Giáo vụ Khoa

4

ThS. Trần Thị Thùy Ninh

Giảng viên, kiêm thư ký - Giáo vụ Khoa

5

ThS. Nguyễn Thành Nam

Giảng viên

6

ThS. Mai Văn Thao

Giảng viên

7

ThS. Phạm Thị Thu Hương

Giảng viên

8

ThS. Trần Thị Ngọc Tâm

Giảng viên

9

ThS. Ngô Thị Thùy

Giảng viên