Hiện nay Khoa Lý luận chính trị có 11 cán bộ, giảng viên trong đó có 10 cán bộ giảng dạy, 01 Thư ký – Giáo vụ khoa.

TT

Họ và tên

Ghi chú

1

ThS. Lê Quỳnh Lan

Trưởng Khoa

2

ThS. Vũ Thị Phương Dung

Bí thư CB, Phó trưởng khoa

3

ThS. Trần Thị Ngọc

Giảng viên

4

ThS. Nguyễn Thành Nam

Giảng viên

5

ThS. Mai Văn Thao

Giảng viên

6

ThS. Đặng Thị Thu Phương

Giảng viên, Chủ tịch CĐBP

7

ThS. Phạm Thị Thu Hương

Giảng viên

8

ThS. Trần Thị Thùy Ninh

Giảng viên

9

ThS. Trần Thị Ngọc Tâm

Giảng viên

10

ThS. Ngô Thị Thùy

Giảng viên

11

KS. Nguyễn Thị Hương Lan

Thư ký – Giáo vụ khoa

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804