Nguyễn Thị Thanh Bình
Phó trưởng phòng;
Email: thanhbinh012003@gmail.com
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Đinh Thị Nhung
Thư viện viên
Email: dinhnhung.6981@gmail.com
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Trần Thị Thu Hằng
Thư viện viên
Email: tranhangcaocao@gmail.com
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Nguyễn Thị Mây
Thư viện viên
Email: phongvan0709@gmail.com
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Nguyễn Thu Mai
Thư viện viên
Email: nguyenthumai.nd82@gmail.com
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết

Trần Thị Thơm
Thư viện viên
Email: tranthom010683@gmail.com
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết


Nguyễn Thị Như Hoa
Kỹ sư
Email: nhuhoa141085@gmail.com
Điện thoại: 
Nhiệm vụ: Chi tiết