Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Lương Kiên

Nhân viên:

1. ThS. Phùng Ngọc Quý

2. ThS. Ngô Nhật Thành

3. ThS. Nguyễn Hải Long

4. ThS. Trần Tuấn Anh

5. ThS. Trần Xuân Bao

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: ThS. Trần Tuấn Anh

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?