Tên tài liệu

Tập bài giảng Thực hành công nghệ CAD/CAM-CNC

Tác giả:

ThS. Trần Quang Huy - ThS. Trần Xuân Thảnh, ThS. Hoàng Xuân Huân

Năm hoàn thành

2014

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết