Tên tài liệu

Tập bài giảng Thực hành tiện cơ bản

Tác giả:

ThS. Lê Văn Tiến - ThS. Phạm Văn Hà, ThS. Nguyễn Thị Hiên

Năm hoàn thành

2014

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết