Tên tài liệu

Giáo trình Mô đun Tiện cơ bản

Tác giả:

ThS. Lê Văn Tiến - ThS. Phạm Văn Hà, ThS. Nguyễn Thị Hiên

Năm hoàn thành

2016

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết