Tên tài liệu

Tập bài giảng An toàn và bảo dưỡng công nghiệp hàn

Tác giả:

ThS. Nguyễn Thị Mỵ - TS. Vũ Ngọc Thương, ThS. Bùi Thị Tuyết Nhung

Năm hoàn thành

2014

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết