Tên tài liệu

Tập bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Tác giả:

ThS. Ngô Thanh Bình - ThS. Nguyễn Mạnh Tường - ThS. Nguyễn Đình Thi 

Năm hoàn thành

2013

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết