Tên tài liệu

Giáo trình Toán cao cấp

Tác giả:

ThS. Nguyễn Mạnh Tường - ThS. Nguyễn Đình Thi, ThS. Trần Bích Ngọc

Năm hoàn thành

2015

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết