Tên tài liệu

Tập bài giảng Toán kinh kế

Tác giả:

ThS. Nguyễn Đình Thi - ThS. Nguyễn Mạnh Tường - CN. Nguyễn Thị Thu Trang

Năm hoàn thành

2012

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết