Tên tài liệu

Giáo trình Xác suất thống kê

Tác giả:

ThS. Nguyễn Đình Thi - CN. Nguyễn Mạnh Hân

Năm hoàn thành

2010

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết