Tên tài liệu

Tập bài giảng Quy hoạch tuyến tính

Tác giả:

ThS. Nguyễn Đình Thi - ThS. Nguyễn Mạnh Tường

Năm hoàn thành

2011

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết