Tên tài liệu

Giáo trình Đo lường đánh giá trong dạy học

Tác giả:

TS. Nguyễn Văn Hùng - ThS. Mai Thị Bích Ngọc - ThS. Ngô Thị Nhung

Năm hoàn thành

2010

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết