Tên tài liệu

Tài liệu tham khảo Giáo viên dạy nghề và phương pháp dạy thực hành theo năng lực thực hiện

Tác giả:

TS. Nguyễn Ngọc Hùng - TS. Phan Sỹ Nghĩa

Năm hoàn thành

2013

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết