Tên tài liệu

Tập bài giảng Nhập môn khoa học giao tiếp

Tác giả:

TS. Nguyễn Trường Giang - ThS. Mai Thị Bích Ngọc - TS. Trần Thị Thu Hằng

Năm hoàn thành

2014

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết