Tên tài liệu

Giáo trình Nhập môn xã hội học

Tác giả:

TS. Phạm Ngọc Uyển - CN. Nguyễn Trọng Hợp - CN. Trần Thị Thơm

Năm hoàn thành

2010

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết