Tên tài liệu

Tài liệu tham khảo Dạy học tích hợp trong đào tạo nghề

Tác giả:

ThS. Nguyễn Thế Mạnh - ThS. Trần Văn Anh - ThS. Nguyễn Tiến Hưng - ThS. Đặng Thị Hiền

Năm hoàn thành

2014

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết