- Công tác sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Ban Giám hiệu luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, tu dưỡng và rèn luyện tác phong, đạo đức, luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ và các hoạt động xã hội.

- Từ tháng 5 năm 2019, phòng Công tác sinh viên thực hiện chức năng: công tác quản lý, giáo dục sinh viên, học viên, lưu học sinh (sau đây gọi chung là sinh viên); tiếp công dân; công tác y tế học đường; công tác thư viện.

Căn cứ việc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Nhà trường, từ tháng 5 năm 2019,

+ Trung tâm Thông tin - Thư viện sáp nhập vào Phòng công tác sinh viên. Thư viện có hệ thống các phòng: Bổ sung - Biên mục; phòng đọc dành cho CB-GV-SV; phòng đọc Internet và các kho tài liệu, giáo trình.

+ Bộ phận y tế trước đây trực thuộc phòng Hành chính – Quản trị, nay được chuyển về phòng Công tác sinh viên.

- Địa chỉ nơi làm việc:

+ Bộ phận công tác quản lý, giáo dục sinh viên, tiếp công dân có địa chỉ làm việc tại nhà B3 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

+ Bộ phận công tác thư viện có vị trí làm việc tại tầng 2 nhà A1 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

+ Bộ phận công tác y tế có vị trí làm việc tại tầng 1 nhà A5 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Công tác sinh viên luôn cố gắng làm tốt công tác phục vụ người học để có thể trở thành một địa chỉ tin cậy đối với tất cả học viên cao học, sinh viên đại học, cao đẳng cũng như các bậc phụ huynh, góp phần phát triển sự nghiệp đào tạo của Nhà trường.

Điện thoại: 0228.3640862; Email : phongcthssv.skn@moet.edu.vn