Tên tài liệu

Tập bài giảng Marketing căn bản

Tác giả:

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang - TS. Bùi Hồng Đăng

Năm hoàn thành

2014

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết