Tên tài liệu

Tập bài giảng Quản trị doanh nghiệp

Tác giả:

TS. Trần Văn Đẩu - ThS. Phạm Thị Lê Hoa

Năm hoàn thành

2014

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết