Tên tài liệu

Tập bài giảng Quản trị chiến lược

Tác giả:

ThS. Bùi Quốc Việt - ThS. Phạm Anh Bình

Năm hoàn thành

2014

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết