Tên tài liệu

Tập bài giảng Nguyên lý kế toán

Tác giả:

ThS. Nguyễn Thị Phương Dung - ThS. Nguyễn Thị Thơm

Năm hoàn thành

2014

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết