Tên tài liệu

Tập bài giảng Kế toán tài chính 1

Tác giả:

ThS. Lê Thị Hồng Tâm - TS. Đặng Huy Việt

Năm hoàn thành

2014

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết