Một số hình ảnh hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế do đơn vị phối hợp tổ chức

Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học

Quản lý các hoạt động sinh viên NCKH và sáng tạo kỹ thuật

Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cho học viên và sinh viên nước ngoài

Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cho học viên và sinh viên nước ngoài

Tổ chức các hoạt động trao đổi, tham quan, học tập, NCKH ở nước ngoài

Tổ chức các hoạt động trao đổi, tham quan, học tập, NCKH ở nước ngoài

Tổ chức các hoạt động đón tiếp, gặp mặt, trao đổi

cho cán bộ, chuyên gia, học viên, sinh viên nước ngoài

Phản hồi về bài viết “Một số hình ảnh hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế do đơn vị phối hợp tổ chức”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: