Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến - cải tiến, hợp tác quốc tế và trang thông tin điện tử (Website) của Trường.

 Nhiệm vụ:

1. Làm ủy viên thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường; đề xuất thành lập các hội đồng chuyên môn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học tại các đơn vị;

2. Xây dựng kế hoạch, quản lý việc tổ chức thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ, biên soạn giáo trình, tập bài giảng và tài liệu tham khảo. Theo dõi việc thực hiện, đánh giá định kỳ, tổng kết nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; đề xuất và quản lý hoạt động sáng kiến - cải tiến; đề xuất và tổ chức thực hiện quyền sở hữu trí tuệ theo quy định;

3. Chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học; đề xuất về tổ chức biên tập và ấn hành các tập san, kỷ yếu khoa học;

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; theo dõi việc thực hiện, đánh giá định kỳ, tổng kết và đánh giá kết thúc dự án;

5. Hướng dẫn các thủ tục xuất nhập cảnh cho cán bộ, viên chức đi công tác, học tập ở nước ngoài; làm các thủ tục cho khách quốc tế đến làm việc với Trường; quản lý các chuyên gia, giảng viên nước ngoài trong thời gian làm việc tại Trường; tìm kiếm và tiếp nhận các chương trình đào tạo ở nước ngoài về các chương trình học bổng cho giảng viên, sinh viên;

6. Hướng dẫn và giới thiệu các khoa, bộ môn trực thuộc, các trung tâm phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế; tư vấn cho cán bộ, giảng viên viết bài cho các tạp chí khoa học, hội thảo quốc tế;

7. Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; đề xuất xây dựng quy định về quản lý, bảo mật, khai thác sử dụng thông tin và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của nhà trường;

8. Quảng bá, giới thiệu, đưa tin về các hoạt động của các đơn vị và Nhà trường; tham gia vào hệ thống thông tin chung của các trường đại học và cao đẳng trong cả nước;

9. Soạn thảo các văn bản về công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý trang thông tin điện tử của Trường;

10. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định;

 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao