Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định 

Tel : 0228.3. 64 77 18

Email : bomongdtcqp.skn@moet.edu.vn

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?