abortion pill reversal

cost of abortion pill

Xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng chương trình giáo dục Thể chất - Quốc phòng theo quy định và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong việc nghiên cứu khoa học;

Chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn;

Biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu phục vụ dạy học. Phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học;

Đề xuất mua sắm, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa tài sản, thiết bị, vật tư phục vụ dạy học, thực hành, nghiên cứu khoa học và các thiết bị khác theo quy định;

Thực hiện công tác giáo vụ khoa theo quy định; Làm thủ tục đề nghị thanh toán chế độ cho cán bộ giảng dạy, kiêm giảng, thỉnh giảng thuộc đơn vị quản lý theo quy định hiện hành;

Phối hợp với Phòng Công tác HSSV và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, giáo dục SV, công tác giáo viên chủ nhiệm; xây dựng kế hoạch hoạt động thể thao của nhà trường;

 Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về tuyển dụng, đào tạo

Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804